Seznam použitých zkratek a akronymů

Pro potřeby těchto stránek byl využit seznam zkratek otištěný v knize Jan Palach ´69 (FF UK – Togga – ÚSTR, Praha 2009).

ABS
Archiv bezpečnostních složek
AEO
analyticko-evidenční odbor
AFP
L’Agence France Presse (Francouzská tisková kancelář)
AIPN
Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (Archiv Ústavu národní paměti)
akad. arch.
akademický architekt
arch.
archivní
ARJZ
archiv rodiny Jana Zajíce
ARS
Akademická rada studentů
AV ČR
Akademie věd České republiky
AZ
agenturní záznam
AZNP
Automobilový závod národní podnik

b.m.
bez [uvedení] místa
BLR
Bulharská lidová republika
BStU
Die Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der Ehemaligen DDR (Úřad spolkové zmocněnkyně pro podklady Státní bezpečnosti bývalé NDR)
býv.
bývalý

CO
civilní obrana
CZV
celozávodní výbor

Č.
Česká [Lípa]
č.
číslo
č. j.
číslo jednací
č. l.
číslo listu
čas.
časopis
ČKD
Českomoravská Kolben-Daněk
ČNR
Česká národní rada
čp.
číslo popisné
Čs.
československý
ČSD
Československé státní dráhy
ČSFR
Česká a Slovenská Federativní Republika
Čsl.
Československý
ČSLA
Československá lidová armáda
ČSM
Československý svaz mládeže
ČSR
Česká socialistická republika
ČSSR
Československá socialistická republika
ČSSS
Československý státní statek
ČTK
Česká tisková kancelář
ČTK
Československá tisková kancelář
ČVS
číslo vyšetřovacího spisu
ČVUT
České vysoké učení technické

D
důvěrnický
D
důvěrník

DDR
Deutsche Demokratische Republik (Německá demokratická republika)
dok.
dokument
dokt.
dokument
dopol.
dopoledne
DP
Dopravní podnik

ekon.
ekonomický
evang.
evangelický

f.
fond
FF
filozofická fakulta
Fil.
filozofická [fakulta]
Filozof.
filozofická [fakulta]
fin.
finanční
FKÚ
Federální kriminální ústředna
FMV
Federální ministerstvo vnitra
FN
fakultní nemocnice
franc.
francouzský
FÚTI
Federální úřad pro tisk a informace

gen.
generální [stávka]

hl.
hlavní
HlmP
Hlavní město Praha
Hr.
Hradec [Králové]
HRM
Hnutí revoluční mládeže
HS
hlavní správa

inv. č.
inventární číslo
inv. jedn.
inventární jednotka
IPN
Instytut Pamięci Narodowej (Ústav národní paměti)
jm.
jméno
JP
Jan Palach
JZ
Jan Zajíc
JZD
jednotné zemědělské družstvo

k.
karton
KAN
Klub angažovaných nestraníků
kancel.
kancelář
kl.
klapka
KPR
Kancelář prezidenta republiky
kr.
krycí
KS
kapitalistický stát
KS
krajská správa
KSČ
Komunistická strana Československa
KSSS
Komunistická strana Sovětského svazu
kt.
karton
KU
Karlova univerzita
Kriminalistický ústav
kult.
kulturní

l.
list
LM
Lidové milice

m.
město
Mar.
Mariánské [Lázně]
max.
maximální
MDŽ
Mezinárodní den žen
MěNV
městský národní výbor
MK
ministerstvo kultury
Ml.
Mladá [Boleslav]
MLR
Maďarská lidová republika
MNV
městský národní výbor
MNV
místní národní výbor
MO
místní oddělení
Mor.
Moravská [Třebová]
MS
městská správa
MV
ministerstvo vnitra
MV
ministr vnitra
MZA
Moravský zemský archiv
n.
nádraží
n. p.
národní podnik

NA
Národní archiv
nacist.
nacistický
náč.
náčelníka
nám.
náměstí
Nár.
Národní [muzeum]
nar.
narozen
NDR
Německá demokratická republika
negat.
negativní
NF
Národní fronta
NHKG
Nová huť Klementa Gottwalda
NO
nepřátelská osoba
NSR
Německá spolková republika
NV
národní výbor
NVP
Národní výbor [hlavního města] Prahy

O
okresní
OBUiAD
Oddziałowe Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów (Oddělení Kanceláře pro zpřístupnění a archivaci dokumentů)
OD
odbor dopravy
OH
olympijské hry
ok.
okres
OKD
obvodní kulturní dům
okr.
okres
okr.
okresní
ONV
okresní národní výbor
OO
obvodní oddělení
organizov.
organizování
OŘD
Oddělení řízení dopravy
OSN
Organizace spojených národů
oš.
ošetřující
OÚNZ
Okresní ústav národního zdraví
OV
okresní výbor

P(.)
předsednictvo
ped.
pedagog
pedag.
pedagogický
PF
právnická fakulta
PJ
pohotovostní jednotka
PLR
Polská lidová republika
podnik.
podnikový
pol.
politický
POV
předsednictvo okresního výboru
pozn.
poznámka
požár.
požárnický
prom.
promovaný
předs.
předseda
přech.
přechodně
přísl.
příslušník
přísluš.
příslušný
PS
Pohraniční stráž
PS
poslední slovo
PZO
podnik zahraničního obchodu

r.
rok
RaJ
Restaurace a jídelny
rev.
revizní
rev.
revoluce
rež.
režie
RMV
rozkaz ministra vnitra
ROH
Revoluční odborové hnutí
ŘO
řídící orgán

S
správa
s.
soudruh
s.
strana
SBČS
Státní banka československá
SČED
Svaz českobratrského evangelického duchovenstva
sděl.
sdělovací
SED
Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (Jednotná socialistická strana Německa)
SEŠ
střední ekonomická škola
SNB
Sbor národní bezpečnosti
SNKL
Státní nakladatelství krásné literatury
soc.
socialistický
soc.
sociální
SokA
Státní okresní archiv
sov.
sovětský
spol.
společenský
spol.
spolupracovník
SPZ
státní poznávací značka
SRN
Spolková republika Německo
srov.
srovnej
SSR
Slovenská socialistická republika
SSSR
Svaz sovětských socialistických republik
st.
starší
st.
státní
stát.
státní
StB
Státní bezpečnost
SV
správa vyšetřování
sv.
svazek
SVS
Svaz vysokoškolského studentstva
SVVŠ
střední všeobecně vzdělávací škola

t.
telefon
TAISS
Tiskové a informační středisko studentů
tel.
telefon
TJ
tělovýchovná jednota
tr.
trestný
tř.
třída

UK
Univerzita Karlova
ul.
ulice
ÚNZ
Úřad národního zdraví
ÚOE
Ústřední operativní evidence
UPI
United Press International
ÚSD
Ústav pro soudobé dějiny
ÚTI
Úřad pro tisk a informace
ÚV
ústřední výbor
ÚZ
úřední záznam

Václ.
Václavské [náměstí]
VB
Veřejná bezpečnost
VC
vízový cizinec
víz.
vízový
VM
Vlastivědné muzeum
VO
vnitřní oddělení
VŠB
Vysoká škola báňská
VŠE
Vysoká škola ekonomická
vys.
vysoký
vz.
vzor
VŽKG
Vítkovické železárny Klementa Gottwalda
zápis.
zápisový
zast.
zastoupení
zást.
zástupce
ZDŠ
základní devítiletá škola
ZV
závodní výbor
žst.
železniční stanice